ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εταιρεία “TRAVEL CENTER CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS” έχει έδρα στην οδό Αριστοτέλους 16 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Ελλάδα, με τηλέφωνα επικοινωνίας +30 2109200800 και email “sales@culinaryadventuresgeece.com”, έχει αριθμό “Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων” 0261E60000842400, είναι μέλος του “Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων” και στο εξής θα καλείται “Οργανισμός”. Ο “Οργανισμός” παρέχει εγγραφές-συμμετοχές στα οργανωμένα πακέτα εισόδου.

Οι εγγραφές-συμμετοχές στα οργανωμένα πακέτα εισόδου,  ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ. ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS ΕΠΕ” με το διακρατικό τίτλο “TRAVEL CENTER CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS”, www.culinaryadventuresgreece.com, όπου αναφέρονται οι ημερομηνίες και οι συγκεκριμένες ώρες των σεμιναρίων και δραστηριοτήτων που έχετε επιλέξει. Η επιλογή που θα κάνετε είναι δεσμευτική στις συγκεκριμένες ώρες των δραστηριοτήτων  και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στην εκάστοτε εγγραφή-συμμετοχή. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά (συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες σεμιναρίων και δραστηριοτήτων που έχετε επιλέξει). Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων μπορεί να αλλάξουν, λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Οι εγγραφές γίνονται μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν οι θέσεις): 1ον της πληρωμής ολόκληρου του ποσού, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής η συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες εγγραφής-συμμετοχής. Θα λάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 9 στη συνέχεια.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.

Η αξία-τιμή των εγγραφών-συμμετοχών στα οργανωμένα καθώς και πακέτα εισόδου αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Ειδικότερα, η τιμή των εγγραφών-συμμετοχών μπορεί να αλλάξει μέχρι σαράντα (40) ημέρες πριν την έναρξη των υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον συμμετέχοντα υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας) για τους παραπάνω λόγους, ο συμμετέχοντα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει εκτός από τις αμοιβές τρίτων (π.χ. προμήθεια τραπεζών, κ.λπ.). Εάν ο συμμετέχων, καταγγείλει τη σύμβαση για τον ως άνω λόγο, τότε ο δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο. Υποχρέωση του συμμετέχοντος είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισμό μας, εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Οργανισμός, είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 9 στη συνέχεια.
Τονίζεται ότι, στην τιμή των εγγραφών-συμμετοχών στα οργανωμένα πακέτα εισόδου δεν περιλαμβάνονται τυχόν κόστη έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και τυχόν κόστη ιατρικών εξετάσεων σε συμμόρφωση εθνικών και κοινοτικών διατάξεων. Τα κόστη αυτά καταβάλλονται από τον πελάτη απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη και ευθύνη η “TRAVEL CENTER CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS”.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύστημα εγγραφών. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους είτε για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους.
Ο Τουριστικός Οργανισμός, δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει
σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση των εγγραφών-συμμετοχών ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές.
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια της συμμέτοχης, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται στην επιστροφή  του ποσού εγγραφής- συμμέτοχης.
Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση μίας οργανωμένης δραστηριότητας, απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, ο οποίος αναφέρεται στο πρόγραμμα εγγραφών-συμμετοχών. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητας, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
O Οργανισμός προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων εγγραφών-συμμετοχών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς.
Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας, ο Οργανισμός μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα σας αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι στους προκαθορισμένους χώρους των διάφορων δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες.

Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του συμμετέχοντος έχει σαν αποτέλεσμα να μην παραστεί στη δραστηριότητα δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε.
Επειδή στις οργανωμένες δραστηριότητες συμμετέχουν και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των συμμετεχόντων προς το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και τις υποδείξεις των οργανωτών,  και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης.  
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων διακόψει τη συμμετοχή του, με δική του απόφαση και αποχωρίσει, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες όπου δεν παρασχέθηκαν στον συμμετέχοντα από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη, κληθούν να παραστούν ενώπιον αρχής, συλληφθούν από τις τοπικές αρχές κτλ.
Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να συμμετέχει ακίνδυνα. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια της συμμέτοχης τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Οργανισμός μας δεν υποχρεούται να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με δική τους ευθύνη.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του συμμετέχοντος  γίνονται μόνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το γραφείο μας στη διεύθυνση “ sales@culinaryadventuresgreece.com” και ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους συμμετέχοντες ή όχι:

 1. έως εξήντα (60) ημέρες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, παρακρατείτε το 10% της συνολικής αξίας της συμμέτοχης και 20€
 2. από πενήντα εννέα (59) έως σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, παρακρατείτε το 30% της συνολικής αξίας της συμμέτοχης και 20€
 3. από σαράντα τέσσερις (44) έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, παρακρατείτε το 50% της συνολικής αξίας της συμμέτοχης και 20€
 4. λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, παρακρατείτε το 100% της συνολικής αξίας της συμμέτοχης

  Η επιστροφή των χρηματικών ποσών στους πελάτες θα γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης και με τον ίδιο τρόπο όπως η χρέωση.
  Σε περίπτωση ματαίωσης της συμμέτοχης εκ μέρους του Οργανισμού λόγω μειωμένης συμμετοχής, το γραφείο μας θα ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το αργότερο έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη έναρξη του φεστιβάλ και θα τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
  Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων σε πελάτη, τυχόν έξοδα τρίτων (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι προμήθειες τραπεζών) βαρύνουν τον πελάτη.

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή υπηρεσιών, ο συμμετέχων συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί. Μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα από την ιστοσελίδα μας σχετικά με την ισχύουσα “Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”.
  Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο συμμετέχων δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.